Informatie

Rapportagemomenten 

De ouders/verzorgers van de leerlingen krijgen twee maal per jaar een schriftelijke rapportage over hun kind van de leerkrachten. Daarnaast zijn er tenminste drie contactmomenten met de leerkracht omtrent de vorderingen en het functioneren van de leerling in de groep.

Het rapportageschema ziet er als volgt uit:

Vanaf de herfstvakantie

De leerkracht komt op huisbezoek bij leerlingen die voor het eerst op onze school komen. Voor andere leelingen wordt er een schoolbezoek gepland. De ouders worden op de hoogte gebracht van de vorderingen van het kind. De leerlijnen en het ontwikkelingsperspectief voor het komende schooljaar worden besproken en door de ouders voor gezien getekend. Ouders van leerlingen vanaf groep 3 worden bijgepraat over de CITO-vorderingen.

Eind januari

Eerste rapport waaraan een schoolbezoek is gekoppeld.

Vlak voor de zomervakantie

Tweede rapport waaraan een schoolbezoek van ouders is gekoppeld. De leerlingen zijn die dag vrij. Ouders krijgen een uitnodiging voor die dag(oudercontactdag).

Schoolverlaters

Rond de herfstvakantie Schoolbezoek met bespreking schoolkeuze e.d.
Eind januari

Eerste rapport wordt op school met de ouders besproken plus de schoolkeuze komt aan bod.

Juni/juli

Tweede rapport wordt in een telefonisch contact met de ouders besproken. In juni reserveren wij een hele dag voor de oudergesprekken. U kunt dan tussen 8 en 18 uur terecht op school. De kinderen zijn die dag vrij.

Natuurlijk kunnen ouders, maar ook leerkrachten meerdere contacten met elkaar afspreken.