MR

Op grond van de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) moet elke school een medezeggenschapsraad (MR) hebben. De MR bestaat uit twee vertegenwoordigers van de ouders en twee van de personeelsleden.                                   

Voorzitter: Ingrid van der Kooij
Secretaris:  
   
Leden namens personeel: Henk Wieling (Lid GMR)
   
Leden namens de ouders: Nina Huizinga
  Ria Vogelzang
   
E-mailadres MR: mr.thogeholt@gmail.com

De MR is gesprekspartner van het bestuur namens de school. (In ons geval het gemeentebestuur van de gemeente Noordenveld). Ze adviseert het bestuur op tal van punten. In een aantal gevallen kan het bestuur niet eerder beleid gaan uitvoeren dan nadat ze instemming van de MR (of een van beide geledingen in de MR) heeft. Al deze zaken zijn geregeld in het Reglement Medezeggenschap. Onderwerpen van overleg zijn bijvoorbeeld: schoolplan, verandering van werkzaamheden, benoeming directie, fusie, verbouwingen e.d.