Nieuws - Overgaan op 5 gelijke dagen rooster op SBO ‘t Hoge Holt? – vervolg

Informatieavond 7 november jl.
Op woensdagavond 7 november jl. is er een informatieavond geweest over het voorstel van de MR om m.i.v. september 2019 over te gaan op het 5 gelijke dagen rooster. Deze avond is door ongeveer 25 ouders bezocht. De ouders hadden nog een aantal vragen, die hebben wij die avond beantwoord.

* Is er ook nagedacht over een ander rooster?

Dit is inderdaad gedaan. Op ’t Hoge Holt wordt al gewerkt met een continurooster; alle kinderen eten tussen de middag op school en de leerkrachten lopen pleindienst. Overgaan op een continurooster, met daarbij b.v. een half uur eerder naar huis gaan, levert voor veel kinderen geen extra voordeel op. Op zo’n rooster overgaan is daarom geen optie.

Hoe zit het met de tijd voor eten en pauze?

Hierin verandert voor de kinderen niets. Omdat wij al een continurooster hebben zijn de kinderen gewend om in een bepaalde tijd te eten. Kinderen die langer tijd nodig hebben krijgen die al en dat zal zeker zo blijven. Ook m.b.t. het buitenspelen verandert er voor de kinderen niets.

Hoe staat het met de urenverdeling? Moeten kinderen tijd inhalen?

In Nederland moeten leerlingen op de basisschool 7.520 uur les krijgen verdeelt over 8 schooljaren. Omdat in de onderbouwgroepen met het nieuwe rooster meer uren gemaakt worden, compenseert dit het aantal uren minder in de midden- en bovenbouw. De verplichte uren die leerlingen op school les moeten krijgen wordt dus door alle leerlingen gehaald.

Bij het overgaan naar het 5 gelijke dagen rooster is het mogelijk dat de leerlingen uit leerjaar 4 dit schooljaar een paar vrijdagmiddagen naar school moeten, zodat zij ook het aantal verplichte uren aan het einde van de basisschoolperiode halen. Dit wordt echter nader onderzocht nadat er besloten is tot overgaan op het 5 gelijke dagen rooster. Dit zal dan met de desbetreffende ouders gecommuniceerd worden.

Wordt de naschoolse opvang en het taxivervoer betrokken bij de overgang naar het 5 gelijke dagen rooster?

Op het moment dat er besloten is dat we overgegaan op het 5 gelijke dagen rooster wordt door de directie van de school met de naschoolse opvang en de taxibedrijven hierover gesproken. Zij zullen er zeker voor zorgen dat de kinderen aan het einde van de schooldag opgehaald worden.

Hoe staat het team in de keuze m.b.t. het overgaan naar het 5 gelijke dagen rooster?

Het team heeft vrijwel unaniem voor overgang naar het 5 gelijke dagen rooster gestemd.

Ouderenquête

Als MR hebben we de volgende afspraken gemaakt m.b.t. de ouderenquête:

  • Elk gezin krijgt één stem
  • Gescheiden ouders hebben samen één stem
  • Ouders van kinderen die in of na het schooljaar 2018-2019 van school gaan hebben geen

Stemrecht

- Er kan als volgt gestemd worden:

Ja = voor invoering 5 gelijke dagen rooster

Nee = tegen invoering 5 gelijke dagen rooster
- Ouderenquête is geldig als 50% van de stembriefjes ingeleverd worden
- Bij minder dan 50% van de stembriefjes retour heeft de oudergeleding van de MR instemmingsrecht. Dit is wettelijk geregeld.

Tijdspad

- Stembriefje wordt maandag 12 november meegegeven
- De stem moet voor vrijdag 16 november uitgebracht zijn
- Op 27 november (eerstvolgende MR-vergadering) worden de stemmen geteld - Hierna zal de MR de ouders inlichten over de uitkomst

Vragen?

Op de website staat de informatie die wij u eerder al verstrekt hebben m.b.t. het 5 gelijke dagen rooster.
Mocht u nog andere vragen hebben aan de MR dan kunt u deze mailen naar mr@thogeholt.nl

Namens de MR,
Stephanie van Kessel en Hendrik jan Schuurman (ouders) Ingrid van der Kooij en Henk Wieling (leerkrachten)

Geplaatst op: 11 November 2018

terug